Chậu hoa ban công


1. Chậu hoa bán nguyệt loại 1 giá 85.000 VNĐ

2. Chậu dài trơn có móc treo 250 x 250 x 600 giá 160.000 VNĐ 
Chậu dài trơn không móc 250 x 250 x 600 giá 90.000 VNĐ 


5.  Chậu hàng rào nhựa 150 x 150 x 500 giá 65.000 VNĐ


Không có nhận xét nào:

Tin tức